Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Wejherowie

Status prawny:

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Wejherowie jest organem administracji rządowej.

Inspektorat realizuje zadania nadzoru budowlanego na obszarze powiatu wejherowskiego.

 

Akty prawne regulujące funkcjonowanie jednostki:

- Artykuł 40 Ustawy z dnia 13 października 1998 r. - Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133 poz. 872 z późniejszymi zmianami)

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r.  poz. 1409 z późniejszymi zmianami)

- Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (Dz. U. Nr 227, poz. 1505 z 2008 r. z późniejszymi zmianami)

- Regulamin organizacyjny Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Wejherowie