Biuletyn Informacji Publicznej

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Wejherowie

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Wejherowie

 • Oferty do 27 czerwca 2019
 • Wymiar etatu 1
 • Stanowiska 1
 • Statusnabór  w toku

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko

inspektor

do spraw: nadzoru budowalnego

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Wejherowie

Miejsce wykonywania pracy:

Wejherowo 

Adres urzędu:

84-200 Wejherowo Osiedle Przyjaźni 6

WARUNKI PRACY

Praca przy komputerze w siedzibie jednostki, miejsce wykonywania oględzin, kontroli i innych czynności na terenie Powiatu Wejherowskiego. Budynek nie wyposażony w windę, toalety i pokoje nie przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych, w szczególności poruszających się na wózkach inwalidzkich, praca przy oświetleniu naturalnym i sztucznym. Narażenie na stres związany z bezpośrednim kontaktem z interesantami. Wyjazdy na kontrole służbowe. Praca biurowa z dokumentami w siedzibie Urzędu z wykorzystaniem urządzeń biurowych i komputera.

ZAKRES ZADAŃ

 • działalność inspekcyjno-kontrolna prawidłowości przebiegu procesu budowlanego i utrzymania obiektów budowlanych
 • prowadzenie postępowań administracyjnych w zakresie właściwości Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowalnego
 • przeprowadzanie obowiązkowych kontroli
 • prowadzenie spraw związanych z zawiadomieniami o zakończeniu budowy
 • rozpatrywanie wniosków o udzielenie pozwoleń na użytkowanie obiektów budowlanych

 

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 • Wykształcenie: wyższe doświadczenie zawodowe w administracji publicznej - minimum 2 lata, znajomość uregulowań prawnych z zakresu prawa budowlanego, postępowania administracyjnego i egzekucyjnego w administracji, posiadanie prawa jazdy, samodzielność, komunikatywność, obowiązkowość, posiadanie obywatelstwa polskiego, korzystanie w pełni z praw publicznych, nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe 
 • doświadczenie zawodowe: co najmniej 2 lata prowadzenie postępowań administracyjnych 
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe 

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe 

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów 

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 • Dokumenty należy złożyć do: 27.06.2019
 • Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  84-200 Wejherowo Osiedle Przyjaźni 6

DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

 • Administrator danych i kontakt do niego: Paweł Łukowski - p/o Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Wejherowie tel. 58 6722170
 • Kontakt do inspektora ochrony danych: 603191914
 • Cel przetwarzania danych: 
  przeprowadzenie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej oraz archiwizacja dokumentów po przeprowadzeniu naboru 
 • Informacje o odbiorcach danych: Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Wejherowie
 • Okres przechowywania danych: 
  czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej (z uwzględnieniem 3 miesięcy, w których dyrektor generalny urzędu ma możliwość wyboru kolejnego wyłonionego kandydata, w przypadku, gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska), a następnie przez czas wynikający z przepisów o archiwizacji 
 • Uprawnienia: 
  1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
  2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
  3. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
  4. prawo do usunięcia danych osobowych;
   - żądanie realizacji tych praw należy przesłać w formie pisemnej na adres kontaktowy administratora danych, podany powyżej;
  5. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
 • Podstawa prawna przetwarzania danych: 
  1. art. 6 ust. 1 lit. b RODO;
  2. art. 221Kodeksu pracy, ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnejoraz ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwachw zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
  3. art. 6 ust. 1 lit. a RODOoraz art. 9 ust. 2 lit. a RODO.
 • Informacje o wymogu podania danych: 
  Podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221Kodeksu pracyoraz ustawy o służbie cywilnej(m.in. imię, nazwisko, miejsce zamieszkania, wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia, wymagania do zatrudnienia do służby cywilnej) jest dobrowolne, jednak niezbędne, aby uczestniczyć w procesie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej.
  Podanie innych danych w zakresie nieokreślonym przepisami prawa, zostanie potraktowane jako zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Wyrażenie zgody w tym przypadku jest dobrowolne, a zgodę tak wyrażoną można odwołać w dowolnym czasie.
  Jeżeli dane będą obejmowały szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 2 RODO, konieczna będzie wyraźna zgoda na ich przetwarzanie, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.
 • Inne informacje: podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji; nie będą też profilowane

INNE INFORMACJE:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.

Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone

 

 

 

 

Wersja do druku Wersja do druku

Liczba odsłon:386
Treść wprowadził(a): Tomasz Nikodem, 2019-06-17 11:09:29
Treść wytworzył(a): [brak danych], 2019-06-17 00:00:00
Poprzednia wersja dokumentu z dnia: 2019-06-17 11:08:25