Biuletyn Informacji Publicznej

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Wejherowie

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego organizuje nabór na stanowisko

sekretarka

umowa o pracę – 2 etaty

w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Wejherowie

 

Miejsce wykonywania pracy:Adres urzędu:

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego 
w Wejherowie
Osiedle Przyjaźni 6  84-200 Wejherowo

WARUNKI PRACY

 • Praca w siedzibie urzędu
 • Praca przy komputerze oraz przy urządzeniach elektronicznych.
 • Siedziba urzędu mieści się I piętrze.
 • Toalety nie  są dostosowane dla osób niepełnosprawnych..

 

ZAKRES ZADAŃ

 • prowadzenie kancelarii ogólnej, w tym m. in. przyjmowanie i rejestracja korespondencji przychodzącej i wychodzącej,
 • obsługa sekretariatu, platformy ePUAP oraz poczty e-mail,
 • wstępna weryfikacja pism przychodzących w zakresie kompletności załączników i prawidłowości skierowania pisma pod względem właściwości rzeczowej,
 • prowadzenie rejestrów określonych w instrukcji kancelaryjnej,
 • prowadzenie gospodarki drukami i materiałami biurowymi,
 • realizacja zadań Inspektoratu wynikających z ustawy o opłacie skarbowej,
 • prowadzenie rejestru pobrania/zwrotu samochodu służbowego,
 • inne zadania zlecone przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego

 

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 • wykształcenie: średnie
 • znajomość regulacji prawnych z zakresu Ustawy Prawo budowlane, Kodeksu postępowania administracyjnego i Ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji
 • posiadanie obywatelstwa polskiego
 • korzystanie z pełni praw publicznych
 • nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

WYMAGANIA DODATKOWE

 • doświadczenie zawodowe: w organach administracji architektoniczno-budowlanej lub nadzoru budowlanego lub doświadczenie w administracji publicznej
 • umiejętność pracy w zespole

 

 • DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE
 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • kopia świadectwa ukończenia szkoły lub odpis dyplomu
 • kopie świadectw pracy
 • kopia prawa jazdy,
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

Dokumenty należy złożyć do: 27.06.2019r.

Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu

Miejsce składania dokumentów:
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Wejherowie Osiedle Przyjaźni 6

Oferty, które nie będą spełniały wymagań formalnych nie będą rozpatrywane.

Zastrzega się prawo nie wybrania żadnego kandydata.

 

DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA

Informujemy, że:

1)      Administratorem danych osobowych jest Powiatowy Inspektor nadzoru budowlanego w Wejherowie z siedzibą w Wejherowie Osiedle Przyjaźni 6 , tel. 58 6722071

2)      e-mail: pinb@wejherowo.gda.winb.gov.pl

 

3)      Kontakt do inspektora ochrony danychpinb@wejherowo.gda.winb.gov.pl

4)      Celem przetwarzania jest rekrutacja na wolne stanowisko.

5)      Podstawą przetwarzania są przepisy prawa pracy oraz zgoda kandydata.

6)      Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty uprawnione do ujawnienia im danych na mocy przepisów prawa oraz podmioty przetwarzające dane w ramach świadczenia usług dla administratora.

7)      Dane osobowe będą przetwarzane, w tym przechowywane przez okres 7 miesięcy od dnia zakończenia procesu rekrutacji lub do dnia wycofania się ze zgody. Dokumentacja kandydata, który zostanie zatrudniony, zostanie dołączona do akt osobowych.

8)      Kandydat do pracy ma prawo do:

 1. dostępu do danych; sprostowania danych; ograniczenia przetwarzania;
 2. wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie, przy ul. Stawki 2, listownie: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa lub przez elektroniczną skrzynkę podawczą dostępną na stronie: https://www.uodo.gov.pl/pl/p/kontakt;
 3. w przypadku wyrażenia zgody ma prawo do wycofania się ze zgody pisząc na adres administratora, prawo do żądania usunięcia danych zebranych na podstawie zgody.

 

INNE INFORMACJE:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie  wynosi co najmniej 6%.

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

 

 

Wersja do druku Wersja do druku

Liczba odsłon:438
Treść wprowadził(a): Tomasz Nikodem, 2019-06-17 11:11:26
Treść wytworzył(a): [brak danych], 2019-06-17 00:00:00
Poprzednia wersja dokumentu z dnia: 2019-06-17 11:10:57