Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Wejherowie

K O M U N I K A T

z dnia 03-11-2020r.

p.o. Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Wejherowie

 

p.o. Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Wejherowie mając na uwadze §24 ust.1 i ust.5 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 09-10-2020r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów z związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. z 2020r., poz.1758 z późniejszymi zmianami) - z uwagi na aktualną sytuację epidemiologiczną w kraju, informuje, iż osobiste przyjmowanie Interesantów, jak również wszelkie czynności kontrolne i oględziny do odwołania podlegają ograniczeniu [*].

 

Dokumenty, wnioski, zgłoszenia należy przesyłać:

  • drogą pocztową,
  • drogą elektroniczną za pośrednictwem platformy e-PUAP (podpisane elektronicznie). Podpis elektroniczny dotyczy nie tylko pisma przewodniego, ale także dołączanych do niego załączników. Oznacza to, że każdy z nich winien być opatrzony podpisem elektronicznym.

W pozostałych sprawach należy kontaktować się telefonicznie z kancelarią tutejszego organu pod numerem telefonu (0)58-672-21-70 lub 533-785-890.

 

Jednocześnie informuję, że dla osób, które mimo wszystko preferują złożenie wniosku w wersji papierowej  utworzono skrzynkę podawczą znajdującą się w korytarzu budynku, bezpośrednio przed drzwiami wejściowymi do Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Wejherowie, która daje możliwość złożenia kompletu dokumentów bez fizycznego kontaktu z pracownikami urzędu.

 

Wskazać ponadto należy, iż każda osoba stawiająca się w urzędzie w sprawie toczącego się postępowania administracyjnego, zobowiązana jest do zakrywania ust i nosa przy pomocy maseczki lub przyłbicy (§27 wyżej wskazanego Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 09-10-2020r. z późniejszymi zmianami) oraz  podpisanie (dostępnego w Inspektoracie oraz na stronie https://wejherowo.gda.winb.gov.pl/3.html pisemnego oświadczenia o wyrażeniu zgody na pomiar temperatury i nieobjęciu kwarantanną/nadzorem epidemiologicznym, oraz nieprzebywaniu w ostatnich 2 tygodniach za granicą kraju - dotyczącym również domowników.

 

Niestawienie się na wizytę o ustalonej godzinie, powoduje anulowanie wizyty i konieczność ponownej rejestracji na inny termin.

 

Podejmowane działania kierowane są troską o zdrowie i bezpieczeństwo Państwa oraz nasze. Zwracam się do Państwa z ogromną prośbą o wyrozumiałość i stosowanie się do przyjętego sposobu postępowania w tym okresie.

 

 

[*] Ograniczenie nie dotyczy: 

  1. zadań w zakresie oddania obiektów do użytkowania (które rozpatrywane są na dotychczasowych zasadach);
  2. spraw nagłych i pilnych - związanych z bezpośrednim zagrożeniem życia, zdrowia i bezpieczeństwa mienia.